ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නිලවරණය පෙබරවාරි හත - election of the Sri Lanka Cricket on February 7

Hiru News - Sinhala

Sinhala Gossip / Hiru News - Sinhala 68 Views comments

Thursday, 06 December 2018 - 19:17

ශ්රී ලංකා ක්රිකට් නිලවරණය පෙබරවාරි හත

ශ්රී ලංකා ක්රිකට් නිලවරණය ලබන වසරේ පෙබරවාරි මස 07 වනදා පැවැත්වීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

Comments