ජනපති මෛත්‍රීගෙන් අලුත් චක්‍ර ලේඛයක් - president maithris new circular

Hiru Gossip - Sinhala

Sinhala Gossip / Hiru Gossip - Sinhala 244 Views comments

රජයේ උත්සව,රැස්වීම් සහ විවිධ වැඩසටහන් රජයට සම්බන්ධ ආයතනවල පමණක් පවත්වන්නැයි ජනපති චක්ර ලේඛයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.


Comments