ජනපතිගෙන් විශේෂ චක්‍රලේඛයක් - special circular from the president1

Hiru News - Sinhala

Sinhala Gossip / Hiru News - Sinhala 53 Views comments

Thursday, 06 December 2018 - 19:50

ජනපතිගෙන් විශේෂ චක්රලේඛයක්

2,613

Views

රාජ්ය උත්සව රැස්වීම් සහ විවිධ වැඩසටහන් පැවැත්වීම පිළිබඳ ජනාධිපති මෛත්රීපාල සිරිසේන විසින් චක්රලේඛයක් නිකුත්කර තිබෙනවා.

එමගින් දන්වා ඇත්තේ මෙම උත්සව අදාළ රාජ්ය ආයතන තුල පමණක් පවත්වන ලෙසයි.

Comments